Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Світло-Зелений Електрична Лампа Діти та Дітлахи Логотип.png

Науковий студентський гурток
здобувачів вищої освіти 
спеціальності 075 Маркетинг
«Еврика маркетингу»

Startup Weekend Series 2025.png

План роботи наукового студентського гуртка на 2021-2022 н.р. (посилання)

Звіт про роботу науковго студентського гуртка за 2021-2022н.р. (посилання)

План роботи наукового студентського гуртка на 2022-2023 н.р. (посилання)

  Науково-дослідна робота гуртка ґрунтується на принципах саморозвитку, студентоцентрованості, гуманізму, демократизму, персональної і колективної відповідальності, колегіальності і гласності обговорення питань маркетингу. Участь студентів у роботі гуртка забезпечує формування та набуття загальних/спеціальних компетентностей й програмних результатів навчання за освітніми програмами Маркетинг бакалаврського і магістерського рівня вищої освіти.

    Основні завдання гуртка:
1. популяризація науки, освіти, університету, факультету та кафедри;
2. поглиблення знань з цифрового маркетингу, маркетингу сталого розвитку та соціальної відповідальності;
3. стимулювання здобувачів вищої освіти до практичного використання отриманих навичок шляхом їхнього залучення в активності університету/ підрозділів/партнерів;
4. налагодження співпраці з ключовими стейкхолдерами: представниками бізнесу, владою, громадськістю, викладачами, іншими студентами.

    Членами студентського наукового гуртка «Еврика маркетингу» є студенти першого та другого освітніх рівнів за спеціальністю 075 Маркетинг НТУ "Дніпровська політехніка". Участь студентів-маркетологів у науковій діяльності може проходити як протягом навчального процесу так і у позаучбовий час (робота в студентському гуртку; виступи з доповідями на науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах, форумах. участь в конкурсах, підготовка статей до публікації у фахових виданнях з маркетингу тощо).

    Оцінка доцільності участі здобувачів у науковому гуртку відбувається через такі критерії, як спроможність здобувачами обирати підходи та інструменти вирішення управлінських та маркетингових проблем й прикладних завдань компанії/організації; кількість перемог/відзнак фахівцями маркетингу та іншими стейкхолдерами.

    Такий підхід відображує актуальні світові тенденції розвитку маркетингу, розуміння їх здобувачами, постійного творчого пошуку, самонавчання відповідно до цих тенденцій.   

Діяльність наукового студентського гуртка

 Чурсина_page-0001.jpg 

Подяка_НТУ ДП_Бардаков_2021.jpg

Диплом_Бардаков_Нобеля_2021.jpg


Грамота В2В_кейс_Hi_4_page-0001.jpg

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт